Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท วีซอฟท์ จำกัด เคารพความเป็นส่วนตัวของคุณ และให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ที่ทางบริษัทมีให้กับคุณ การเข้าใช้งานแอพพลิเคชั่นต้องเป็นไปปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และข้อกำหนดและเงื่อนไข.
 
นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ แจกแจงรูปแบบของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัททำการรวบรวมไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ปัจจุบันอยู่ที่ www.wesoft.co.th ถึงวิธีการที่เราจะใช้ข้อมูลดังกล่าวกับผู้ที่เราอาจอนุญาตให้ใช้ข้อมูลร่วมด้วย นโยบายความเป็นส่วนตัวยังได้ชี้แจงถึงมาตรการป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลรวมทั้งวิธีการที่คุณจะเข้าถึง แก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วย และยังได้อธิบายถึงวิธีการที่คุณไม่ตกลงกับการให้ดำเนินการใดๆ กับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือการตอบรับการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทฯ
 
อนึ่ง โปรดสังเกตด้วยว่านโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ใช้บังคับกับข้อมูลที่ให้ไว้แก่ บริษัท วีซอฟท์ จำกัด เท่านั้น ไม่ใช้กับข้อมูลหรือการสื่อสารอื่นใดที่อาจอ้างถึง บริษัท วีซอฟท์ จำกัด

1. ข้อมูลที่รวบรวมและวิธีการใช้ข้อมูลดังกล่าว

คุณจะเป็นผู้เลือกให้ข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อเข้าหน้าลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างเช่น หากคุณจะลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ เราอาจขอให้คุณเลือกอีเมล์ที่จะทำการลงทะเบียน เช่น ข้อมูลการติดต่อ (ชื่อยู่อีเมล) และผลิตภัณฑ์ที่คุณใช้ เพื่อเป็นการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ผู้ใช้ที่จะลงทะเบียนที่แอพพลิเคชั่นของเราจะต้องใส่ข้อมูล อีเมล ในกรณีดังกล่าวเราจะเสนอโอกาสให้คุณสามารถให้ความยินยอมในการดำเนินการกับข้อมูลดังกล่าวซึ่งตาม กฎหมายของประเทศนี้แล้วอาจถือเป็นข้อมูลที่ละเอียดอ่อน เราขอเรียนให้คุณทราบว่าหากคุณไม่ให้ความยินยอมแล้ว เราจะไม่สามารถรวบรวม หรือใช้ข้อมูลดังกล่าว และเราจะไม่สามารถให้บริการที่เหมาะสมกับคุณโดยเฉพาะ

หากไม่ต้องการให้บริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณ โปรดอย่าลงทะเบียนใช้งาน

2. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลโดย บริษัท วีซอฟท์ จำกัด 

อีเมล
หากคุณเลือกให้ข้อมูลไว้ บริษัท วีซอฟท์ จำกัด อาจใช้ข้อมูลดังกล่าวมาสร้างและส่งอีเมลถึงคุณ เช่น จดหมายข่าว การสำรวจหรือข้อความทางอีเมลอื่นๆ ที่มีข้อมูลผลิตภัณฑ์และการจัดกิจกรรมของบริษัท (“อีเมล”) หากคุณเลือกรับและต่อมาไม่ประสงค์จะรับอีเมลเหล่านี้อีก ให้ดูที่ข้อ “ทางเลือกของคุณ”คุณอาจจะได้รับข่าวดีจาก บริษัท วีซอฟท์ จำกัด ผ่านอีเมลหรือโทรศัพท์แม้ว่าคุณจะไม่ได้เลือกรับอีเมลก็ตาม หากคุณไม่ประสงค์จะรับเมล์หรือโทรศัพท์โดยตรง ให้ดูที่ ข้อ “ทางเลือกของคุณ” ข้างล่าง        

การสื่อสารกับคุณ
หากคุณเลือกให้ข้อมูลติดต่อไว้ บริษัทฯอาจจัดให้มีการส่ง การประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริการ โดยวิธีการต่างๆ รวมถึงอีเมล เกี่ยวกับไซต์ หรืออาจจะติดต่อคุณเกี่ยวกับการขอรับบริการหรือคำถามด้านการบริการลูกค้า การติดต่อสื่อสารเหล่านี้จำเป็นต้องมีเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ และเพื่อให้การบริการระดับสูงสุด บริษัท วีซอฟท์ จำกัด จัดให้มีเพื่อนำเสนอให้แก่ลูกค้าของตน

3. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยกลุ่ม บริษัท วีซอฟท์ จำกัด

บริษัทฯอาจจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้ร่วมกับบริษัทในเครือที่จำหน่ายและทำการตลาดผลิตภัณฑ์ของ บริษัท วีซอฟท์ จำกัด (“กลุ่มบริษัท วีซอฟท์ จำกัด”) กลุ่มบริษัท วีซอฟท์ จำกัด อาจใช้ข้อมูลนี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัว รวมทั้งส่งอีเมลที่มีข้อมูลผลิตภัณฑ์ หรือการส่งเสริมการขายหากคุณเลือกไว้ว่าให้ทำเช่นนั้นได้ หากคุณไม่ต้องการให้บริษัทใช้ข้อมูลร่วมกับบริษัทในเครือ บริษัท วีซอฟท์ จำกัด โปรดอย่าให้ข้อมูลดังกล่าวไว้แก่เรา ทั้งนี้บริษัทไม่สามารถเสนอผลประโยชน์ของ บริษัท วีซอฟท์ จำกัด ให้แก่ผู้ที่ไม่ยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกับกลุ่มบริษัท วีซอฟท์ จำกัด 

4. ไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปให้บุคคลภายนอกโดยที่คุณไม่ได้ให้ความยินยอม

บริษัทจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปให้บุคคลภายนอกใช้ทำการตลาดผลิตภัณฑ์หรือบริการของตนโดยที่คุณไม่ได้ให้ความยินยอม เว้นแต่ที่กำหนดไว้ในหมวด “การโอนธุรกิจ” ด้านล่างนี้ นอกจากนั้น บริษัทจะไม่ขายหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้เข้าใช้งานแอพพลิเคชั่น เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในที่นี้

5. ข้อมูลที่เราให้ผู้อื่นร่วมใช้    

กฎหมายและกระบวนพิจารณาคดีกำหนด
เราอาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคุณ (1) ถ้ากฎหมายหรือกระบวนพิจารณาคดีกำหนดให้เราต้องทำเช่นนั้น (2) ต่อเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย หรือเจ้าหน้าที่รัฐบาลอื่นๆ หรือ (3) เมื่อเราเชื่อว่าการเปิดเผยมีความจำเป็น หรือเหมาะสม เพื่อป้องกันอันตรายทางกายภาพ หรือการสูญเสียทางการเงิน หรือที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนกิจกรรมการฉ้อฉล หรือผิดกฎหมายที่สงสัย หรือที่เป็นจริง         

ผู้ให้บริการ
ส่วนผู้ให้บริการซึ่งเป็นผู้ดำเนินการให้บริการแทนเราตามคำสั่งของเรานั้น เรามิได้ให้ผู้ให้บริการเหล่านี้ใช้หรือเปิดเผยข้อมูล เว้นแต่ตามที่จำเป็นในการดำเนินการให้บริการแทนเรา หรือการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย ตัวอย่างของผู้ให้บริการเหล่านี้รวมถึงองค์กรที่ดำเนินกระบวนการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต จัดการตามคำสั่งซื้อ และให้บริการเกี่ยวกับเว็บไซต์ และบริการด้านการตลาด บุคคลภายนอกอื่นๆ โดยได้รับความเห็นชอบของคุณ  

กิจกรรมพิเศษ
ในบางโอกาส บริษัท วีซอฟท์ จำกัด อาจจะจัดให้มีการจัดกิจกรรมพิเศษ (เช่น การประกวด การแข่งขัน หรือการเสนออื่นๆ) แบบสอบถาม และการสำรวจ ทั้งนี้อาจจะมีการกำหนดหลักเกณฑ์พิเศษที่ใช้กับการส่งเสริมการขายเหล่านี้ที่อธิบายถึงวิธีการประมวลผลข้อมูลที่คุณได้ให้ไว้ เราขอแนะนำให้คุณทบทวนหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับสำหรับเรื่องดังกล่าวก่อนเข้าร่วม ตราบเท่าที่การจัดกิจกรรมพิเศษ การทำแบบสอบถาม หรือการทำสำรวจนั้นๆ ไม่อยู่ภายใต้ข้อบังคับโดยเฉพาะใดๆ ให้การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ภายใต้บังคับของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้รวมถึงเจตนารมณ์ที่ตัวเอกสารนี้ให้ไว้         

การโอนธุรกิจ
ขณะที่บริษัทดำเนินการพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่องนั้น บริษัทอาจจำหน่ายสินทรัพย์บางอย่างของตน ในธุรกรรมดังกล่าว ข้อมูลของผู้ใช้ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลโดยทั่วไปจัดเป็นสินทรัพย์ทางธุรกิจที่โอนไปด้วย และโดยการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อไซต์ คุณยินยอมให้มีการโอนข้อมูลของคุณให้แก่บุคคลดังกล่าวในกรณีเช่นนี้ คุณจะเลือกไม่ต้องโอนข้อมูลของคุณเป็นสินทรัพย์ทางธุรกิจก็ได้ โดยติดต่อบริษัทตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อ “ทางเลือกของคุณ” 

6. คุกกี้ส์ และไอพี แอดเดรส 

บราวเซอร์ คุกกี้ส์เป็นไฟล์ข้อมูลเล็กๆ ที่เก็บไว้บนฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเต่อร์ของคุณเมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท แฟลชคุกกี้ส์ก็คล้ายกับบราวเซอร์คุกกี้ส์ แต่เก็บข้อมูลได้ซับซ้อนกว่า และเก็บไว้ในบราวเซอร์มากกว่าจะเก็บไว้ที่ฮาร์ดิสก์ของคุณ คุณสามารถมีโปรแกรมบราวเซอร์ของคุณ และ/หรือโปรแกรมเสริมสำหรับบราวเซอร์ เช่นแฟรช แจ้งให้คุณทราบหรือปฏิเสธคุกกี้โดยอัตโนมัติ การปฏิเสธการรับคุกกี้จะทำให้คอร์เมตริกส์คุกกี้ส์ ไม่สามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติ (รายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง) หากคุณปฏิเสธการรับคุกกี้ส์หรือออกจากการใช้คุกกี้ส์ คุณยังสามารถใช้เว็บต่อไปได้ แต่อาจถูกจำกัดการใช้คุณลักษณะบางอย่างในเว็บไซต์

ทางเราได้ทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีขึ้นเรื่อยๆ กับการใช้งานแอพพลิเคชั่นของเรา

7. ความเป็นส่วนตัวของเด็กและเยาวชน

หากคุณมีอายุต่ำกว่า 13 ปี คุณอาจเข้าใช้งานแอพพลิเคชั่นนี้ได้ อย่างไรก็ดี คุณจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่เราไม่ได้ เช่น คุณจะลงทะเบียน ไม่ได้ แอพพลิเคชั่นนี้ไม่ได้ออกแบบเพื่อบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี และเราไม่ได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลใดที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี โดยรู้ตัวเช่นนั้น หากเราทราบว่าเราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปีโดยมิได้ตั้งใจ เราจะลบข้อมูลนั้นจากบันทึกของเรา

8. วิธีที่เราป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล 

เรามีเครื่องป้องกันในทางบริหาร ทางเทคนิค และทางกายภาพ ซึ่งออกแบบมาเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้แก่เรา เพื่อไม่ให้ ถูกทำลาย สูญเสีย เปลี่ยนแปลง เข้าถึง เปิดเผย หรือใช้โดยอุบัติเหตุ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือ โดยไม่ได้รับอนุญาต

9. การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวให้เป็นปัจจุบัน 

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ อาจได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันเป็นระยะๆ และโดยไม่มีการบอกกล่าวคุณล่วงหน้า เพื่อให้ตรงกับการ เปลี่ยนแปลงของการปฏิบัติของเราในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล เราจะติดประกาศไว้บนเว็บไซต์ให้เห็นเด่นชัด เพื่อบอกกล่าวให้คุณทราบ การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใดๆ ของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา และแสดงไว้ในส่วนบนสุดของนโยบายว่าได้มีการปรับปรุงให้ เป็นปัจจุบันครั้งล่าสุดเมื่อใด

10. การปรับข้อมูลของคุณให้เป็นปัจจุบัน 

คุณสามารถตรวจสอบ เปลี่ยนแปลง หรือแจ้งขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกได้ โดยส่งอีเมลไปที่ 260@wesoft.co.th 

11. ทางเลือกของคุณ 

คุณสามารถเลือกที่จะรับหรือไม่รับอีเมลจากบริษัทก็ได้ จะเปลี่ยนการเลือกเกี่ยวกับอีเมลเมื่อใดก็ได้ โดยคลิกที่ “ไม่รับ” (unsubscribe) ด้านล่างอีเมลแต่ละฉบับที่ได้รับจากบริษัท หรือส่งเมล์มาที่บริษัทได้ที่ 260@wesoft.co.th คุณสามารถแจ้งบอกเลิกการรับข้อความทางโทรศัพท์มือถือ โดยการ 260@wesoft.co.th ไม่รับการติดต่อทางไปรษณีย์หรือทางโทรศัพท์ได้โดยส่งอีเมลไปที่ 260@wesoft.co.th โดยระบุความประสงค์ของคุณ

นอกจากนั้น หากคุณมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงทางเลือกของคุณ เช่นในส่วนที่เกี่ยวกับ การโอนกิจการ หรือการโอนข้อมูลในส่วนที่แจงไว้ในเรื่อง การโอนข้อมูลไปยังประเทศอื่น หรือ เรื่องการประมวลข้อมูลที่ละเอียดอ่อนตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ ข้อมูลที่รวบรวมและวิธีการใช้ข้อมูลดังกล่าว กรุณาติดต่อเราที่ 260@wesoft.co.th โดยเราขอเรียนให้คุณทราบว่าหากคุณถอนการให้ความยินยอมในขั้นตอนและ/หรือการโอนใดๆ ทางเราจะไม่สามารถมอบสิทธิประโยชน์ของ บริษัท วีซอฟท์ จำกัด และจะลบข้อมูลส่วนตัวของคุณหากนั่นเป็นความประสงค์ของคุณ

12. ความคิดเห็น 

บริษัทได้ใช้มาตรการในระดับสูงเพื่อให้แน่ใจได้ว่าการเข้าใช้งานแอพพลิเคชั่นของคุณเป็นประสบการณ์ที่ดี เราเคารพในความเป็นส่วนตัวของคุณ หากคุณมีปัญหา ข้อคิดเห็น หรือความสงสัยใดๆเกี่ยวกับการปฏิบัติในเรื่องความเป็นส่วนตัว โปรดติดต่อบริษัททางอีเมลที่ 260@wesoft.co.th ในกรณีที่คุณมีคำถามเกี่ยวกับ การส่งข้อความทางโทรศัพท์มือถือ กรุณาติดต่อเราโดย 260@wesoft.co.th
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้