WeStoring

โปรแกรมสำหรับคอมพิวเตอร์มือถือและ Tablet เพื่อการตรวจนับจัดเก็บสินค้าเข้าชั้นวาง

คุณสมบัติทั่วไปของโปรแกรม

 • ระบบเมนูและหน้าจอแสดงผล 2 ภาษา (ไทย/อังกฤษ)
 • รองรับงานการจัดเก็บสินค้า (WeStoring) 
 • รองรับการตรวจสอบป้ายราคาสินค้า (WeTags Checker)
 • รองรับการตรวจสอบราคาซื้อสินค้า (WePrice Checker)
 • สามารถเชื่อมโยงกับระบบงานอื่นด้วย Text File และ Smart API
 • สามารถตรวจนับสินค้าได้ 3 ประเภทคือ ITEM, LOT, SERIAL
 • สามารถตรวจนับสินค้าด้วยวิธีการนับ 2 แบบ คือ
  รูปแบบการตรวจนับ
  1. ตรวจนับแบบอัตโนมัติ (บวกจำนวนเพิ่มอัตโนมัติ ครั้งละ 1)
  2. ตรวจนับแบบระบุจำนวนเอง
 • สามารถกำหนดโครงสร้างฟิลด์นำเข้า-ส่งออกได้เองอิสระ
 • สามารถกำหนดตัวคั่นฟิลด์ (Delimiter) ที่จะใช้ในนำเข้าหรือส่งออกข้อมูลการตรวจนับได้
 • สามารถนำเข้าเฉพาะรหัสเพิ่มเติมได้
 • สามารถตรวจนับสินค้าตามเอกสารอ้างอิง เอกสารใบสำคัญจากระบบ ERP หรือสร้างเอกสารใหม่ได้เอง
 • สามารถระบุ Location ให้กับสินค้าที่กำลังตรวจนับได้
 • สามารถตรวจนับได้หลายเอกสาร หลาย Location อย่างต่อเนื่องในเครื่องเดียวกัน
 • สามารถตรวจนับสินค้าที่ไม่มีในฐานข้อมูลได้ เมื่อตรวจนับสินค้าที่ไม่มีในฐานข้อมูล สามารถคีย์เพิ่มรายการสินค้าใหม่ได้ทันที ทำให้การบริหารจัดการเป็นไปโดยง่าย
 • สามารถตรวจนับหลายคลังสินค้า หรือ Location ได้ต่อเนื่อง โดยไม่ต้องโอนย้ายข้อมูลระหว่างการทำงาน
 • สามารถค้นหาข้อมูลสินค้าจากบาร์โค้ดเพื่อตรวจสอบรายละเอียดก่อนการนับจริงได้
 • มีระบบตรวจสอบการนับ สามารถตรวจสอบรายการสินค้าด้วยบาร์โค้ดสินค้าขณะทำการตรวจนับได้ เพื่อแสดงข้อมูลว่าสินค้านั้นๆ ได้ผ่านการตรวจนับแล้ว หรือยังไม่ได้ตรวจนับ ตลอดจนแสดงผลรวมจากการตรวจนับที่ผ่านมา
 • กรณีที่มีการนำเข้าข้อมูลอ้างอิงจากเอกสารใบสำคัญ สามารถแสดงข้อมูลรายงานสรุปผลต่างได้ โดยแบ่งเป็น
  1. ผลต่างที่ขาด
  2. ผลต่างที่เกิน
 • สามารถตรวจสอบรายการสินค้าที่ยังไม่ได้ตรวจนับด้วยบาร์โค้ดสินค้าได้
 • สามารถเลือกข้อมูลสำหรับส่งออกเป็น Text File ได้ด้วยตัวเอง ว่าต้องการข้อมูลอะไรบ้าง เช่น เลขที่เอกสาร รหัสสถานที่ วันที่ เวลา ผู้ตรวจนับ บาร์โค้ดสินค้า ล็อต ยอดคงเหลือ
 • ผลการตรวจนับสามารถส่งออกเป็น Text File (ชื่อไฟล์สามารถแก้ไขได้) 

 


คุณสมบัติทั้งหมดใน WeMobility IC version 3.0
  แพ็คเกจ  คุณสมบัติ
  WeReceiving(การรับสินค้า)
 • บันทึกรายการรับสินค้า สามารถแสดงจำนวนเปรียบเทียบตามเอกสารได้
 • ระหว่างตรวจนับสามารถดูรายงานที่ยังไม่ได้นับ หรือนับยังไม่ครบได้
  WeStoring(การจัดเก็บสินค้า)
 • บันทึกรายการสินค้าถูกวางในตำแหน่งที่ถูกต้องและถึงที่จัดเก็บ
  WePicking(การหยิบสินค้า)
 • บันทึกรายการหยิบสินค้า สามารถแสดงจำนวนเปรียบเทียบตามเอกสารได้
 • ระหว่างตรวจนับสามารถดูรายงานที่ยังไม่ได้นับ หรือนับยังไม่ครบได้
  WePacking(การบรรจุสินค้า)
 • บันทึกรายการบรรจุหีบห่ออย่างรวดเร็วและมั่นใจได้ว่าสินค้าถูกบรรจุภัณฑ์ครบตามคำสั่งซื้อ
 • การบรรจุสินค้าแยกตามลูกค้า โดยมี กล่องที่ x/y พร้อมพิมพ์ Packing Label
 • เชื่อมต่อไร้สายกับเครื่องพิมพ์ที่รองรับ Bluetooth
  WeDispatch(การจ่ายสินค้า)
 • บันทึกรายการจ่ายสินค้า สามารถแสดงจำนวนเปรียบเทียบตามเอกสารได้
 • ระหว่างตรวจนับสามารถดูรายงานที่ยังไม่ได้นับ หรือนับยังไม่ครบได้
  WeCounting(ตรวจนับสินค้าคงคลัง)
 • บันทึกรายการตรวจนับสินค้าคงคลังแยกตาม Location สามารถแสดงจำนวนเปรียบเทียบตามเอกสารได้
 • ระหว่างตรวจนับสามารถดูรายงานที่ยังไม่ได้นับ หรือนับยังไม่ครบได้
  WeTags Checker(ตรวจสอบป้ายราคาสินค้า)*
 • ตรวจสอบป้ายราคาสินค้า และพิมพ์ป้ายราคาใหม่ทดแทนของเดิม
 • ตรวจสอบปริมาณสินค้าแยกตามตำแหน่งจัดเก็บ-กรณีเก็บหลายที่
  WePrice Checker(ตรวจสอบราคาซื้อสินค้า)*
 • ตรวจสอบราคาซื้อสินค้าจากประวัติการซื้อ 5 ครั้งล่าสุดของสินค้า

*หมายเหตุ : สามารถซื้อเพิ่มได้ในภายหลัง

WeTags Checker และ WePrice Checker ฟรีอยู่ในทุกแพ็คเกจ

ดาวน์โหลด โบรชัวร์ 
ดาวน์โหลด แคตตาล็อก
คู่มือการใช้งาน

Powered by MakeWebEasy.com