WeMobility IC version 3.0

โปรแกรมสำหรับคอมพิวเตอร์มือถือและ Tablet ของเรามีฟังก์ชันที่ช่วยงานท่านได้ดังต่อไปนี้
 • จัดการงานตรวจนับสินค้าคงคลัง - Counting
 • จัดการงานรับสินค้าเข้าและจัดเก็บสินค้า - inbound
 • จัดการงานหยิบสินค้า บรรจุและจ่ายสินค้าออก – outbound
คุณสมบัติทั่วไปของโปรแกรม
 • ระบบเมนูและหน้าจอแสดงผล 2 ภาษา (ไทย/อังกฤษ)
 • รองรับงานการรับสินค้า (WeReceiving)
 • รองรับงานการจัดเก็บสินค้า (WeStoring)
 • รองรับงานการหยิบสินค้า (WePicking)
 • รองรับงานการบรรจุสินค้า (WePacking)
 • รองรับงานการจ่ายสินค้า (WeDispatch)
 • รองรับงานการตรวจนับสินค้าคงเหลือ (WeCounting) ปฏิบัติงานในส่วนของการตรวจนับสินค้าคงเหลือประจำวัน (Physical Checking), การตรวจนับเป็นรอบ/วงจร (Cycle Count), การตรวจนับเป็นจุดๆ (Random Checking) การตรวจนับประจำปี (Physical Year Count) สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบอื่นได้ โดยนำผลการตรวจนับที่ได้กลับไปประมวลผลที่โปรแกรม Back Office ต่อไป เช่น โปรแกรม WePOS Ready
 • รองรับการตรวจสอบป้ายราคาสินค้า (WeTags Checker)
 • รองรับการตรวจสอบราคาซื้อสินค้า (WePrice Checker)
 • สามารถเชื่อมโยงกับระบบงานอื่นด้วย Text File และ Smart API
 • สามารถตรวจนับสินค้าได้ 3 ประเภทคือ ITEM, LOT, SERIAL
 • สามารถตรวจนับสินค้าคงคลังด้วยวิธีการนับ 2 แบบ คือ
  รูปแบบการตรวจนับ
  1. ตรวจนับแบบอัตโนมัติ (บวกจำนวนเพิ่มอัตโนมัติ ครั้งละ 1)
  2. ตรวจนับแบบระบุจำนวนเอง
 • สามารถกำหนดโครงสร้างฟิลด์นำเข้า-ส่งออกได้เองอิสระ
 • สามารถกำหนดตัวคั่นฟิลด์ (Delimiter) ที่จะใช้ในนำเข้าหรือส่งออกข้อมูลการตรวจนับได้
 • สามารถนำเข้าเฉพาะรหัสเพิ่มเติมได้
 • สามารถตรวจนับสินค้าตามเอกสารอ้างอิง เอกสารใบสำคัญจากระบบ ERP หรือสร้างเอกสารใหม่ได้เอง
 • สามารถระบุ Location ให้กับสินค้าที่กำลังตรวจนับได้
 • สามารถตรวจนับได้หลายเอกสาร หลาย Location อย่างต่อเนื่องในเครื่องเดียวกัน
 • สามารถตรวจนับสินค้าที่ไม่มีในฐานข้อมูลได้ เมื่อตรวจนับสินค้าที่ไม่มีในฐานข้อมูล สามารถคีย์เพิ่มรายการสินค้าใหม่ได้ทันที ทำให้การบริหารจัดการเป็นไปโดยง่าย
 • สามารถตรวจนับหลายคลังสินค้า หรือ Location ได้ต่อเนื่อง โดยไม่ต้องโอนย้ายข้อมูลระหว่างการทำงาน
 • สามารถค้นหาข้อมูลสินค้าจากบาร์โค้ดเพื่อตรวจสอบรายละเอียดก่อนการนับจริงได้
 • มีระบบตรวจสอบการนับ สามารถตรวจสอบรายการสินค้าด้วยบาร์โค้ดสินค้าขณะทำการตรวจนับได้ เพื่อแสดงข้อมูลว่าสินค้านั้นๆ ได้ผ่านการตรวจนับแล้ว หรือยังไม่ได้ตรวจนับ ตลอดจนแสดงผลรวมจากการตรวจนับที่ผ่านมา
 • กรณีที่มีการนำเข้าข้อมูลอ้างอิงจากเอกสารใบสำคัญ สามารถแสดงข้อมูลรายงานสรุปผลต่างได้ โดยแบ่งเป็น
  1. ผลต่างที่ขาด
  2. ผลต่างที่เกิน
 • สามารถตรวจสอบรายการสินค้าที่ยังไม่ได้ตรวจนับด้วยบาร์โค้ดสินค้าได้
 • สามารถเลือกข้อมูลสำหรับส่งออกเป็น Text File ได้ด้วยตัวเอง ว่าต้องการข้อมูลอะไรบ้าง เช่น เลขที่เอกสาร รหัสสถานที่ วันที่ เวลา ผู้ตรวจนับ บาร์โค้ดสินค้า ล็อต ยอดคงเหลือ
 • ผลการตรวจนับสามารถส่งออกเป็น Text File (ชื่อไฟล์สามารถแก้ไขได้) ข้อมูลที่ส่งออกแยกเป็นไฟล์ ประกอบด้วย
  1. การรับสินค้า
  2. การจัดเก็บสินค้า
  3. การหยิบสินค้า
  4. การบรรจุสินค้า
  5. การจ่ายสินค้า
  6. การตรวจนับสินค้าคงเหลือ

 

การตรวจนับสินค้าคงคลัง

ฟังก์ชันที่ช่วยให้ผู้ตรวจนับสามารถทำการตรวจนับได้ในเวลาที่สั้นลง ข้อมูลมีความถูกต้อง ลดความผิดพลาดจากการตรวจนับด้วย Stock Card และข้อมูลที่ได้จากการตรวจนับสามารถนำไปใช้ปรับปรุงสินค้าคงเหลือในระบบฐานข้อมูลของซอฟท์แวร์ ERP ได้ สามารถแลกเปลี่ยนหรือโอนถ่ายข้อมูลในรูปแบบ Text file ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในการดำเนินงานของแต่ละองค์กร ช่วงปลายปีจะมีกิจกรรมหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องสำคัญ ที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการดำเนินการขององค์กร และจะต้องมีการปฏิบัติเป็นเรื่องปกติเมื่อครบรอบบัญชีหรือมากกว่านั้น แล้วแต่นโยบายขององค์กร นั่นก็คือการ “ตรวจนับสินค้าคงคลัง” ในการดำเนินการดังกล่าว ในหลายองค์กร งานดังกล่าวเป็นเรื่องน่าเบื่อหน่ายสำหรับผู้ปฏิบัติ ซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจากปัจจัยที่แตกต่างกัน สาเหตุพื้นฐานที่หลายๆ องค์กรได้ประสบปัญหา คือ “ไม่สามารถตรวจนับสินค้าคงคลังทั้งหมด ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดได้”

ดังนั้นเพื่อยกระดับและปรับกระบวนการตรวจนับสินค้าคงคลังให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และสามารถนำผลการตรวจนับที่ได้ มาวิเคราะห์หาสาเหตุที่มีผลกระทบต่อยอดคงเหลือของสินค้าคงคลัง จนได้ผลสรุปถึงสาเหตุของความผิดพลาดนั้นๆ เพื่อให้ได้แนวทางที่ดี ซึ่งเป็นมาตรฐานในการแก้ไขสาเหตุของความผิดพลาด และยังเป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมและคุ้มค่า เช่น ระบบบาร์โค้ด นำไปสู่การตรวจนับสินค้าคงคลังที่ทันสมัยด้วย “โปรแกรมบริหารจัดการงานตรวจนับสินค้าคงคลังบนคอมพิวเตอร์มือถือ”

การตรวจนับจำนวนสินค้าคงคลัง เป็นการตรวจนับสินค้าเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสินค้าที่มีอยู่จริงและในบัญชีตรงกัน มีหลายวิธีดังนี้

 • วิธีปิดบัญชีตรวจนับ คือ เลือกวันใดวันหนึ่งที่จะทำการปิดบัญชีแล้วห้ามมิให้มีการเบิกจ่ายเพิ่มเติม หรือเคลื่อนย้ายสินค้าคงคลังทุกรายการ โดยต้องหยุดการซื้อ -ขายตามปกติแล้วตรวจนับของทั้งหมดวิธีนี้จะแสดงมูลค่าของสินค้าคงคลัง ณ วันที่ตรวจนับได้อย่างเที่ยงตรง แต่ก็ทำให้เสียรายได้ในวันที่ตรวจนับของ
 • วิธีเวียนกันตรวจนับ จะปิดการเคลื่อนย้ายสินค้าคงคลังเพื่อตรวจนับ เมื่อส่วนใดตรวจนับเสร็จก็เปิดขายหรือเบิกจ่ายได้ตามปกติ และปิดแผนกอื่นเพื่อตรวจนับต่อไปจนครบทุกแผนกวิธีนี้จะไม่เสียรายได้จากการขายแต่โอกาสที่จะคลาดเคลื่อนมีสูง

 

ทำไมต้องตรวจนับสินค้าคงคลัง ?

คลังสินค้า คือหัวใจของการทำธุรกิจ ที่ต้องมีระบบบริหารจัดการคลังสินค้า ที่ช่วยให้คุณจัดการงานต่างๆ ภายในคลังสินค้าของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อคำสั่งซื้อได้อย่างถูกต้องแม่นยำ การบริหารโซ่อุปทานมีความสะดวกรวดเร็ว ทำให้เกิดความได้เปรียบทางการค้าและการแข่งขัน

การตรวจนับ (Counting) เป็นขบวนการที่สำคัญขบวนการหนึ่ง ที่บ่งบอกถึงสถานภาพขององค์กรนั้นๆ เพราะถ้าหากองค์กรใด มีจำนวนสินค้าและพัสดุคงคลังจำนวนมาก โดยเฉพาะจำพวกสินค้า Dead Stock ทำให้เกิดปัญหาในการจัดเก็บ การบริหารการจัดทำรายงานบัญชี และปัญหาทางด้านภาษี ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายจำนวนมหาศาล ถ้าองค์กรใดมีการตรวจนับ การทำรายงานสินค้าและพัสดุคงคลังที่มีประสิทธิภาพและสามารถแก้ปัญหาได้ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งสิ้นสุดกระบวนการ ทำให้ช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและสร้างผลกำไรให้กับองค์กร ซึ่งต้องอาศัยเทคนิคการตรวจนับและเทคโนโลยีเข้ามาช่วย


วัตถุประสงค์

 • เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพความถูกต้องของการรับ การเคลื่อนย้าย การหยิบ การบรรจุหีบห่อ การนำส่ง และการจ่ายสินค้าจึงจำเป็นต้องมีการตรวจนับที่ถูกต้องและรวดเร็ว
 • เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของความผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับสาเหตุที่มีผลกระทบของความผิดพลาดนั้น ๆ
 • ได้แนวทางที่ดีเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานต่อไป และยังใช้เป็นหลักฐานในการขออนุมัติเพื่อแก้ไขสาเหตุของความผิดพลาด
 • เพื่อแก้ไข/ปรับปรุง ยอดสินค้าคงเหลือตามความจริงที่ตรวจนับได้
 • เพื่อให้สามารถนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมและคุ้มค่า เช่น ระบบ RFID ระบบบาร์โค้ดระบบ Wireless LAN นำไปสู่การพัฒนาระบบบริหารคลังสินค้าอัจฉริยะไร้สาย มีความสะดวก รวดเร็วมากขึ้นกว่าเดิม
 • เพื่อให้สามารถจัดทำรายงานสินค้าคงคลังให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีและกฎหมายภาษีอากร

ประโยชน์ของการตรวจนับสินค้าคงคลัง
 • เคลียร์/ปรับปรุงยอดสินค้าคงเหลือให้ตรงกับจำนวนที่ตรวจนับได้ เพื่อประโยชน์ในการวางแผนงานอย่างถูกต้อง เพราะทราบจำนวนสินค้าคงเหลือที่มีอยู่จริงไม่ใช่ยอดคงเหลือที่แฝงอยู่ตามบัญชี เวลาต้องการใช้หรือขายสินค้าจริงๆ ก็ไม่มีของให้ทำให้เกิดความเสียหายและเสียโอกาสทางการตลาด
 • ป้องกันการทุจริต โดยการนำเทคโนโลยี และกลยุทธ์ที่เหมาะสมเข้ามาทำการตรวจนับป้องกันสภาพเงินทุนจม อันเนื่องมาจากการมีสินค้ามากเกินความจำเป็นสินค้าล้าสมัย หมดอายุ เสียพื้นที่ในการจัดเก็บ
 • ผลของการตรวจนับสินค้าคงคลัง ส่งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพการบริหารโซ่อุปทานมีความสะดวก รวดเร็ว ช่วยเพิ่มผลกำไรให้ธุรกิจ
  การดำเนินการคลังสินค้า  คุณสมบัติ
  WeReceiving(การรับสินค้า)
 • บันทึกรายการรับสินค้า สามารถแสดงจำนวนเปรียบเทียบตามเอกสารได้
 • ระหว่างตรวจนับสามารถดูรายงานที่ยังไม่ได้นับ หรือนับยังไม่ครบได้
  WeStoring(การจัดเก็บสินค้า)
 • บันทึกรายการสินค้าถูกวางในตำแหน่งที่ถูกต้องและถึงที่จัดเก็บ
  WePicking(การหยิบสินค้า)
 • บันทึกรายการหยิบสินค้า สามารถแสดงจำนวนเปรียบเทียบตามเอกสารได้
 • ระหว่างตรวจนับสามารถดูรายงานที่ยังไม่ได้นับ หรือนับยังไม่ครบได้
  WePacking(การบรรจุสินค้า)
 • บันทึกรายการบรรจุหีบห่ออย่างรวดเร็วและมั่นใจได้ว่าสินค้าถูกบรรจุภัณฑ์ครบตามคำสั่งซื้อ
 • การบรรจุสินค้าแยกตามลูกค้า โดยมี กล่องที่ x/y พร้อมพิมพ์ Packing Label
 • เชื่อมต่อไร้สายกับเครื่องพิมพ์ที่รองรับ Bluetooth
  WeDispatch(การจ่ายสินค้า)
 • บันทึกรายการจ่ายสินค้า สามารถแสดงจำนวนเปรียบเทียบตามเอกสารได้
 • ระหว่างตรวจนับสามารถดูรายงานที่ยังไม่ได้นับ หรือนับยังไม่ครบได้
  WeCounting(ตรวจนับสินค้าคงคลัง)
 • บันทึกรายการตรวจนับสินค้าคงคลังแยกตาม Location สามารถแสดงจำนวนเปรียบเทียบตามเอกสารได้
 • ระหว่างตรวจนับสามารถดูรายงานที่ยังไม่ได้นับ หรือนับยังไม่ครบได้
  WeTags Checker(ตรวจสอบป้ายราคาสินค้า)
 • ตรวจสอบป้ายราคาสินค้า และพิมพ์ป้ายราคาใหม่ทดแทนของเดิม
 • ตรวจสอบปริมาณสินค้าแยกตามตำแหน่งจัดเก็บ-กรณีเก็บหลายที่
  WePrice Checker(ตรวจสอบราคาซื้อสินค้า)
 • ตรวจสอบราคาซื้อสินค้าจากประวัติการซื้อ 5 ครั้งล่าสุดของสินค้า

ดาวน์โหลด โบรชัวร์ 
ดาวน์โหลด แคตตาล็อก
คู่มือการใช้งาน

Powered by MakeWebEasy.com