WeInventory Counting Ready

โปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อตรวจนับสินค้าคงเหลือ ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย  ลดระยะเวลาและทรัพยากร แต่ได้ข้อมูลที่มีความแม่นยำ รวมเร็ว น่าเชื่อถือ

โปรแกรมบริหารจัดการงานตรวจนับสินค้าคงคลัง
 • ระบบเมนูและหน้าจอแสดงผล 2 ภาษา (ไทย/อังกฤษ)
 • รองรับการปฏิบัติงานในส่วนของการตรวจนับสินค้าคงเหลือประจำวัน (Physical Checking), การตรวจนับเป็นรอบ/วงจร (Cycle Count), การตรวจนับเป็นจุดๆ (Random Checking), การตรวจนับประจำปี (Physical Year Count)
 • สามารถตรวจนับสินค้าได้ 3 ประเภทคือ ITEM, LOT, SERIAL
 • สามารถตรวจนับสินค้าคงคลังด้วยวิธีการนับ 2 แบบ คือ ตรวจนับแบบอัตโนมัติ (บวกจำนวนเพิ่มอัตโนมัติ ครั้งละ 1) หรือ ตรวจนับแบบระบุจำนวนเอง
 • สามารถตรวจนับได้หลาย Location ต่อเนื่องกัน
สรุปเป็นรายงานผลต่างที่สามารถดูรายงานได้ทันทีจากโปรแกรม โดยแบ่งเป็น
 1. บาร์โค้ดที่ยังไม่ได้ตรวจนับ
 2. ผลต่างที่ขาด
 3. ผลต่างที่เกิน
ผลการตรวจนับส่งออกข้อมูลเป็น Text File ข้อมูลที่ส่งออกประกอบด้วย
 1. ตรวจนับพบในฐานข้อมูล
 2. ตรวจนับที่ไม่พบในฐานข้อมูล
 3. รายการที่ยังไม่ได้ตรวจนับ
 4. ผลต่างที่ขาด
 5. ผลต่างที่เกิน

ทำไมการตรวจนับสินค้าคงคลังถึงสำคัญ?
เพราะองค์กรที่ควบคุมสินค้าในสต็อคได้ดี แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการดำเนินการขององค์กร

แต่เชื่อว่าหลายองค์กรต้องประสบกับปัญหา “ไม่สามารถตรวจนับสินค้าคงคลังทั้งหมด ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดได้”

จากที่กล่าวมา การตรวจนับ (Counting) จึงถือเป็นขบวนการหนึ่งที่มีความสำคัญ ที่บ่งบอกถึงสถานะภาพขององค์กรนั้นๆ  เพราะถ้าหากองค์กรใด มีจำนวนสินค้าและพัสดุคงคลังจำนวนมาก  โดยเฉพาะสินค้าจำพวก Dead Stock ทำให้เกิดปัญหาในการจัดเก็บ  การบริหารการจัดทำรายงานบัญชีและภาษี  ซึ่งเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายจำนวนมหาศาล  ถ้าองค์กรใดมีการตรวจนับการทำรายงานสินค้าและพัสดุคงคลังที่มีประสิทธิภาพ สามารถแก้ปัญหาได้ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งสิ้นสุดกระบวนการ  จะสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและสร้างผลกำไรให้กับองค์กรในอนาคต

แล้วปัญหาเหล่านั้นจะลดลง เมื่อนำ "โปรแกรมบริหารจัดการงานตรวจนับสินค้าคงคลัง" มาช่วยอย่างเหมาะสม
นอกจากนี้ยังเป็นการยกระดับและปรับขบวนการตรวจนับสินค้าคงคลัง   ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ  สามารถนำผลการตรวจนับที่ได้มาวิเคราะห์หาสาเหตุที่มีผลกระทบต่อยอดคงเหลือของสินค้าคงคลัง จนได้ผลสรุปถึงสาเหตุของความผิดพลาดนั้นๆ  เพื่อให้ได้แนวทางที่ดีเป็นมาตรฐานในการแก้ไขสาเหตุของความผิดพลาด  และยังเป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมและคุ้มค่า เช่น ระบบบาร์โค้ด ไปสู่การตรวจนับสินค้าคงคลังที่ทันสมัย

ประโยชน์ที่ได้รับเมื่อตรวจนับสินค้าคงคลัง

 • เคลียร์/ปรับปรุงยอดสินค้าคงเหลือให้ตรงกับจำนวนที่ตรวจนับได้ เพื่อประโยชน์ในการวางแผนงานอย่างถูกต้อง เพราะทราบจำนวนสินค้าคงเหลือที่มีอยู่จริง ไม่ใช่ยอดคงเหลือที่แฝงอยู่ตามบัญชี เวลาต้องการใช้ หรือขายสินค้าจริงๆ ก็ไม่มีของให้ ทำให้เกิดความเสียหายและเสียโอกาสทางการตลาด
 • ป้องกันการทุจริต โดยการนำเทคโนโลยี และกลยุทธ์ที่เหมาะสมเข้ามาทำการตรวจนับ
 • ปัองกันสภาพเงินทุนจม อันเนื่องมาจากการมีสินค้ามากเกินความจำเป็น สินค้าล้าสมัย หมดอายุ เสียพื้นที่ในการจัดเก็บ
 • ผลของการตรวจนับสินค้าคงคลัง ส่งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารโซ่อุปทานมีความสะดวก รวดเร็ว ช่วยเพิ่มผลกำไรให้ธุรกิจ

ดาวน์โหลดโบรชัวร์ Thai | English

Powered by MakeWebEasy.com