Food Court

ระบบบริหารจัดการงานศูนย์อาหาร เสริมภาพลักษณ์ให้กับร้านค้า และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในระบบศูนย์อาหารลูกค้าได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว ด้วยคอนเซ็ปต์  "ลดรายจ่าย  เพิ่มรายได้  ทำงานสบาย" รองรับระบบการบริหารงานแบบ Food Court และ แบบ Food Loft

ดาวน์โหลดโบรชัวร์  ThaiEnglish

ประโยชน์ทีลูกค้าจะได้รับ
 • ลดอัตราการสิ้นเปลืองทรัพยากรในการดำเนินการ
 • ลูกค้าได้รับบริการที่สะดวก และรวดเร็ว
 • ขบวนการทางด้านการเงินและบัญชี สามารถตรวจสอบและวิเคราะห์ยอดขายของร้านค้า และนำยอดขายนั้นนำมาวิเคราะห์ผลประกอบการ เพื่อพัฒนาระบบธุรกิจศูนย์อาหารในอนาคต
 • ป้องกันการทุจริต
ระบบบริหารการขาย ณ ร้านค้า (ตัดมูลค่าเงินสด)
 • Terminal 1 เครื่อง สามารถใช้งานได้หลายร้านค้า และ 1 ร้านค้า ใส่ได้หลาย Terminal
 • เครืองจุดขายร้านค้า (Shop Terminal) มีให้เลือกใช้ได้หลายรูปแบบ (Any Device) เช่น Tablet, Mobile Phone และ PC สามารถเชือมต่อเข้ากับระบบ Point of Sale (WePOS) เพื่อให้สามารถควบคุมและบริหารจัดการสต๊อก ลูกหนี้ เจ้าหนี้ ได้อย่างลงตัว
 • สามารถกำหนดข้อมูลพื้นฐานและเงื่อนไงของแต่ละร้านค้าภายในศูนย์อาหารได้อย่างอิสระ เช่น การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม, ค่า GP, เลขประจำตัวผู้เสียภาษี, ชือ-ทีอยู่ อัตรา VAT, ภาษีหัก ณ ทีจ่าย เป็นต้น

ระบบส่งเสริมการขาย (Promotion)
สามารถกำหนดการทำโปรโมชั่นโปรแกรมในระบบได้ 3 ลักษณะคือ

 1. กำหนดแยกตามร้านค้า โดยสามารถกำหนดรายละเอียดโปรโมชั่นได้ดังนี้ เช่น ตามช่วงเวลา, เฉพาะช่วงเวลา, เฉพาะวัน, ส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์ ส่วนลดเป็นบาทต่อครั้ง หรือจากราคาโปรโมชันของแต่ละร้านแล้วเลือกรายชื่อร้านค้าทีต้องการหรือทั้งหมด
 2. กำหนดแยกตามประเภทบัตร โดยสามารถกำหนดรายละเอียดโปรโมชั่นได้ดังนี้ เช่น ตามช่วงเวลา, เฉพาะช่วงเวลา, เฉพาะวัน, ส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์ส่วนลดเป็นบาทต่อครั้ง หรือจากราคาโปรโมชันของแต่ละร้านแล้วเลือกประเภทบัตรที่ต้องการหรือทั้งหมด
 3. กำหนดรับส่วนลดเพิ่มขณะซื้อบัตรหรือเติมเงิน โดยการเลือกตามประเภทบัตรที่ต้องการหรือทั้งหมด
จุดเติมเงิน
 • สามารถโอนมูลค่าบัตรได้ที่สำนักงาน แคชเชียร์ และร้านค้า
 • มีเครืองมือช่วยเติมเงินเข้าบัตรแบบเป็นชุดกรณีผู้ใช้บริการมาเป็นกลุ่มคณะ
 • ร้านค้าสามารถพิมพ์ข้อมูลการทำรายการบัตรได้เองเพื่อลดข้อโต้แย้งกับลูกค้า
 • ร้านค้าสามารถทำการยกเลิก การทำรายการสุดท้ายของบัตรแต่ละใบได้ แม้บัตรใบอื่นๆ มาใช้งานหลังจากนั้น
 •  เครื่องแคชเชียร์สามารถทำรายการยกเลิกการขายร้านค้าได้ สามารถกำหนดรูปแบบข้อมูลเพื่อนำเข้า (ข้อมูลบัตร, การเติมเงิน) และส่งออก (ข้อมูลการใช้บัตร) ได้เอง
ระบบบัตร
 • สามารถนำเข้าหมายเลขบัตรประจำตัวพนักงาน, บัตรประจำตัวนักศึกษา, บัตรประจำตัวนักเรียน, บัตรสมาชิก มาใช้งานกับระบบได้
 • บัตรทีนำมาใช้ต้องมีบาร์โค้ดหรือเป็นบัตร RFID Card หรือ Magnetic
 • กำหนดประเภทบัตร และลักษณะของประเภทบัตรได้ไม่จำกัด เช่น การกำหนดวันหมดอายุของบัตร, วงเงินสูงสุดทีเติมได้ต่อครั้งวงเงินสูงสุดทีใช้จ่ายได้ต่อวัน/สัปดาห์/เดือน กรณีเป็นบัตรสมาชิกสามารถเก็บยอดซื้อสะสมได้, หรือกำหนดให้เป็นลักษณะการใช้งานแบบบัตรเครดิตสำหรับระบบการขายแบบ Food Loft ได้ เป็นต้น
ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม(Tax/ABB)

รองรับการจัดเก็บสำเนา E-Journal ทีจุด Cashier และจุดร้านค้า สามารถออกใบกำกับภาษีอย่างย่อได้ 3 แบบ
 1. ออกใบกำกับภาษีทีจุดแลกบัตรเมื่อเติมเงิน ทำใบลดหนี้เมื่อแลกคืนเงิน และ Running หมายเลข แยกตามจุดแลกบัตร
 2. ออกใบกำกับภาษีที่จุดร้านค้า เมื่อซื้อสินค้า ทำใบลดหนี้เมื่อยกเลิกรายการขาย และ Running หมายเลขแยกตามร้านค้า
 3. ออกใบกำกับภาษีที่จุดร้านค้าแต่ขอเลขที่จากจุดแลกบัตรของแต่ละจุด และ Running หมายเลขแยกตามจุดแลกบัตร
ระบบการจัดการเอกสารและรายงานต่างๆ
 • มีรายงานในรูปแบบกราฟเพื่อง่ายต่อการเปรียบเทียบข้อมูล
 • สามารถส่งออกข้อมูลรายการใช้จ่ายแบบรายละเอียดและแบบสรุป กรณีเป็น text file สามารถเลือกการเข้ารหัสได้ คือ Unicode, ANSI, UTF- กำหนดตัวคั่นข้อมูลได้ และเลือกลำดับการจัดวางได้
ระบบรักษาความปลอดภัยและป้องกันการทุจริต
 • สามารถกำหนดสิทธิการใช้งานโปรแกรม ตามกลุ่มผู้ใช้งานได้
 • สามารถสืบค้นประวัติการใช้งานของผู้ใช้งานแต่ละคน ทำอะไร เวลาไหน ทำที่เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใด
 • มีระบบเก็บ Logs การทำงานของผู้ใช้งานที่ WF-Office, WF-Cashier เพิ่อใช้ตรวจสอบเมื่อเกิดปัญหาได้
 • สามารถตั้งค่าการเตือนข้อมูลระบบที่สำคัญ เช่น ขนาดแฟ้มข้อมูลมีขนาดเกิน 500 MB แนะนำให้สำรองข้อมูล หรือควรล้างข้อมูลการทำรายการ เป็นต้น
 • มีระบบรักษาความปลอดภัยด้วยบัตรประจำร้านค้า เช่น การดูยอดขาย การยกเลิกรายการ เป็นต้น
Application

องค์ประกอบในส่วนของโปรแกรม มีทั้งหมด 4 ส่วน ดังนี้

 1. WF-Terminal โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์เครื่องตัดมูลค่าบัตรที่ร้านค้า (คลิ๊กเเพื่อดูรายละเอียด)
ตัดมูลค่าบัตรแบบ Real Time
การโอนย้ายมูลค่าบัตร
รักษาความปลอดภัยด้วยบัตรประจำร้านค้า
รองรับการใช้ราคา 3 แบบ คือ ราคาด่วน ราคาเมนู และราคาป้อน
สอบถามข้อมูลการใช้บัตร
2. WF-Cashier โปรแกรมบริหารจัดการงานแคชเชียร์ เติมเงิน/แลกคืน (คลิ๊กเเพื่อดูรายละเอียด)
ขายบัตรใหม่, เติมเงิน, แลกคืนเงินสด
โอนย้ายมูลค่าบัตร
รองรับการซื้อบัตรและคืนบัตร แลกคืนเงินสดแบบกลุ่มทัวร์
3. WF-Office โปรแกรมบริหารจัดการงานสำนักงาน (คลิ๊กเเพื่อดูรายละเอียด)
จัดการข้อมูลเริ่มต้นของระบบ เช่น ข้อมูลร้านค้า, ข้อมูลบัตร เป็นต้น
รายงานข้อมูลการใช้บัตร
รายงานยอดขายแคชเชียร์, ร้านค้า
รายงาน กราฟ เปรียบเทียบ
4. WF-Service โปรแกรมบริการกระบวนการทางธุรกิจและการเชื่อมโยงข้อมูล (คลิ๊กเเพื่อดูรายละเอียด)
รองรับการเขียนโปรแกรมร้านค้าเพิ่มเติม ทำงานด้วย WCF-Service และมี Password ในการเข้ารหัสข้อมูล
แลกเปลี่ยนข้อมูลด้วย Data Table และ JSON Text
Powered by MakeWebEasy.com